Så arbetar vi

Sigillet har i över 30 år hjälpt företag och privatpersoner på bygden att göra goda placeringar, skapa effektiva pensionsplaner och ge ett fullgott försäkringsskydd. Vår företag, Sigillet ERAD Fond & Försäkring AB, är försäkringsförmedlare och distribuerar livförsäkringar.

Vi är inte anknutet till något försäkringsbolag. Detta innebär att vi inte är bundet att endast distribuera försäkringar från ett eller ett mindre antal försäkringsbolag, utan distribuerar försäkringar för flera försäkringsbolags räkning.

De bolag som ingår i urvalet för livförsäkringar är för närvarande: Skandia, Länsförsäkringar, SEB, SPP, Folksam, If, Trygg-Hansa, Futur Pension, Movestic, Euro Accident, DKV Hälsa, Nordeuropa Försäkring, Bliwa. Tydliga Gruppförsäkring

Tydliga

Vi är medlem i försäkringsförmedlingsorganisationen Tydliga, som är Sveriges snabbast växande aktör på den svenska rådgivarmarknaden inom försäkring. Tydliga har idag närmare 300 försäkringsförmedlare anslutna till sig. vilket ger dem förutsättningar att centralt kunna upphandla försäkringslösningar som tillgodoser kundernas behov och önskemål till konkurrenskraftiga priser.

Svenska försäkringsförmedlares förening

Vi anslutna till Svenska Försäkringsförmedlares förening (SFM), som är en branschorganisation för försäkringsförmedlare. För att kunna bli medlem krävs att förmedlaren uppfyller samtliga krav som Finansinspektionen ställer. Därutöver gör SFM en egen kontroll av varje individuell förmedlares kunskap och kompetens.

Insuresec

Företaget och våra rådgivare är anslutna till InsureSec. Med hjälp av regelverk, disciplinnämnd och kriterier för kunskap och kompetens syftar InsureSecs verksamhet till att öka kvalitén och kundnyttan för rådgivning och distribution av försäkringar i Sverige.  InsureSec vill främja en sund konkurrens på lika villkor, motverka osund rådgivning/försäljning och bidra till ökad transparens i frågor om försäkringsförmedlares kunskap och kompetens, dokumentation från distributionstillfället och priset för förmedlingen.    

Tillstånd & Tillsyn

Vi står under direkt kontroll av Finansinspektionen och får bedriva försäkringsdistribution med:

  • Försäkring i samtliga livförsäkringsklasser (direkt) försäkringsförmedling.
  • Försäkring i samtliga skadeförsäkringsklasser (direkt)
  • Fondandelsförmedling

Klagomål

Om du som kund är missnöjd och vill framföra ett klagomål rörande distribution och/eller rådgivning av försäkring ska detta göras skriftligen till klagomålsansvarig. Klagomål besvaras och utreds så snart som möjligt. Kan vi inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från att ärendet mottogs kommer vi att meddela dig och förklara orsaken till detta samt informera om den fortsatta handläggningen av ditt ärende och när du kan förvänta dig ett svar.

Tydliga AB
Klagomålsansvarig
Bergsbovägen 11, 191 35 Sollentuna
E-post: compliance@tydliga.se

Dataskyddsförordningen

GDPR som den även kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Syftet med GDPR är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Du upplyses om att Sigillet ERAD Fond & Försäkring AB, såsom personuppgiftsansvarig, behandlar dina personuppgifter. För mer information vänligen se Sigillets integritetspolicy här 

 

Sigillet ERAD Fond & Försäkring AB
org nr. 556676-8783